Varaždin Tours

Varaždin Tours

Izjava o zaštiti osobnih podataka

Izjava o zaštiti osobnih podatka

UVODNE ODREDBE

Varaždintours putnička agencija d.o.o. pridaje posebnu pažnju zaštiti osobnih podataka svojih korisnika, u skladu s važećim hrvatskim propisima i Općom uredbom o zaštiti podataka.

Cilj ove izjave je pružiti svim korisnicima sve potrebne informacije o načinu obrade i zaštite osobnih podataka i pravima koje korisnici u vezi obrade osobnih podataka imaju.

PODRUČJE PRIMJENE

Izjava se primjenjuje na sve osobne podatke korisnika koje prikuplja i obrađuje i podataka koje prikupljaju i obrađuju partneri Varaždintours d.o.o. u ime i za potrebe Varaždintours d.o.o.

Korisnikom se smatra osoba koja je od Varaždintours d.o.o. zatražila uslugu ili ponudu za uslugu.

Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi.

Obrada podataka znači svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka.

NAČELA OBRADE OSOBNIH PODATAKA

Zakonita, poštena i transparentna obrada

Podatke obrađujemo u skladu s važećim zakonima koji se odnose na obradu osobnih podataka i u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.

Obrada u skladu sa svrhom prikupljanja podataka

Prikupljene podatke obrađujemo samo u skladu sa svrhom za koje su ti podaci prikupljeni.

Ograničenje količine podataka

Prikupljamo i obrađujemo samo one podatke koji su nužni za postizanje svrhe obrade.

Točnost podataka

Posebnu pažnju pridajemo točnosti prikupljenih podataka. Korisnik u svakom trenutku ima pravo uvida u podatke i ispravak svojih podataka.

Ograničavanje vremena obrade i čuvanja podataka

Podatke obrađujemo i čuvamo onoliko dugo koliko je potrebno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni ili koliko nalažu primjenjivi propisi.

Sigurnost osobnih podataka

Pridajemo osobitu pažnju sigurnosti osobnih podataka.

 

PRAVA KORISNIKA

U skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka, korisnik ima sljedeća prava:

Pravo na pristup podacima

Korisnik ima pravo dobiti potvrdu obrađujemo li njegove osobne podatke, te ako obrađujemo, ima pravo dobiti informaciju o svrsi obrade, o kategoriji osobnih podataka koje obrađujemo, o primateljima ili kategorijama primatelja podataka koje obrađujemo, o predviđenom razdoblju u kojem će podaci biti pohranjeni ili kriterijima za utvrđivanje tog razdoblja, o pravu da zatraži ispravak, brisanje i ograničenje obrade podataka, o pravu na podnošenje tužbe, informacije o sustavu za automatizirano odlučivanje, poput izrade profila, o zaštitnim mjerama ako se podaci prenose u treću zemlju.

Pravo na ispravak i brisanje

Korisnik ima pravo ishoditi ispravak netočnih podataka.

Korisnik ima pravo ishoditi brisanje podataka, osim ako su podaci nužni za svrhu za koju su prikupljeni ili ih je potrebno čuvati prema važećim zakonskim propisima.

Varaždintours d.o.o. ima obvezu obavijestiti korisnika o promjeni ili brisanju podataka napravljenih na zahtjev korisnika.

Pravo na ograničenje obrade

Korisnik ima pravo tražiti ograničenje obrade podataka, sukladno uvjetima navedenim u Općoj uredbi o zaštiti podataka.

Varaždintours d.o.o. ima obvezu obavijestiti korisnika o ograničenju obrade napravljenom na zahtjev korisnika.

Pravo na prenosivost podataka

Korisnik ima pravo prenijeti podatke drugom voditelju obrade bez ograničenja.

Pravo na prigovor

Korisnik ima u svakom trenutku pravo na prigovor na obradu osobnih podataka.

NAČIN PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA

Prikupljanje podataka u poslovnicama

Prilikom izrade rezervacije ili ponude, tražimo od korisnika osobne podatke nužno potrebne za rezervaciju ili ponudu, kako bi pružili što kvalitetniju uslugu koju ste zatražili. U svim slučajevima kada osobni podaci nisu nužno potrebni, obavijestit ćemo Vas o tome i zatražiti Vašu suglasnost za njihovo prikupljanje i obradu.

Korisnik svoje podatke može ostaviti osobno, telefonom ili mailom.

 

Prikupljanje podataka putem weba

Na našim web stranicama prilikom izrade rezervacije ili upita za ponudom, prikupljamo podatke potrebne za izradu rezervacije ili ponude.

Korisnik nam podatke dostavlja putem obrasca na web stranicama.

Privola

Privola korisnika znači svako dobrovoljno, posebno, informirano i nedvosmisleno izražavanje volje ispitanika kojim on izjavom ili jasnom potvrdnom radnjom daje pristanak za obradu osobnih podataka koji se na njega odnose.

Bez privole korisnika nećemo upotrebljavati osobne podatke korisnika ni u kakve svrhe za koje je prema važećim propisima nužna privola.

VRSTE OSOBNIH PODATAKA KOJE PRIKUPLJAMO

Podaci koje nam dajete

Prikupljamo samo one podatke koji su nužni za izvršenje svrhe prikupljanja podataka i u skladu s važećim zakonskim propisima, a to su: ime i prezime, OIB, datum rođenja djece radi ostvarivanja popusta, broj telefona i e-mail adresu radi kontakta, lokacija, spol, država rođenja, državljanstvo, broj putovnice ili drugog odgovarajućeg osobnog dokumenta tamo gdje je to potrebno radi izvršenja zakonskih obveza (npr. kod prelaska granice), vrsta, broj i rok važenja kreditne kartice ili podatke o drugom sredstvu plaćanja, broj bankovnog računa i naziv banke, podatak o invalidnosti ili posebnim potrebama ili trudnoći, ime i prezime članova obitelji, umirovljenički status, broj i datum kartice umirovljenika, broj kartice invalida .

Podaci koje prikupljamo o vama

Prikupljamo samo one podatke koje nam sami date kao korisnik usluga ili osoba koja u Vaše ime ugovora uslugu.

 
Podaci koje primamo iz drugih izvora

 
Prikupljamo Vaše osobne podatke prilikom posjeta nekoj od internet stranica kojima upravljamo. Također, surađujemo i sa trećim stranama od kojih možemo primiti informacije o vama, primjerice sa poslovnim partnerima/agencijama  u svrhu prodaje putovanja, paket aranžmana i povezanih putnih aranžmana.

Osjetljivi osobni podaci

Kod pružanja određenih putničkih usluga može se dogoditi potreba za obradom posebno zaštićenih kategorija osobnih podataka koji otkrivaju, primjerice, vjerska ili filozofska uvjerenja, članstvo u sindikatu i podataka koji se odnose na zdravlje klijenta i to isključivo u svrhu izvršenja ugovora između Varaždintours d.o.o. i korisnika. Smatrat će se da je korisnik koji je Varaždintours d.o.o. dao podatak iz posebne kategorije osobnih podataka time izričito iskazao svoju privolu na obradu takvih podataka.


Korištenje internetske stranice od strane maloljetnika

Upozoravamo da se sve obrade osobnih podataka smiju koristiti isključivo od osoba koje su navršile 16 godina života. Zabranjuje se korištenje sustava i alata te iz toga proizašle obrade podataka korisnika ispod te dobne granice bez odgovarajuće privole roditelja / skrbnika. Ako unatoč tome dođe do obrade podataka, istu ćemo obustaviti čim za nju saznamo te podatke takvih osoba izbrisati.
 
SVRHA PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA I PRAVNA OSNOVA ZA TAKVO POSTUPANJE

Osobne podatke prikupljamo kako bi mogli izvršiti uslugu prema korisniku ili kako bi napravili ponudu za uslugu koju pružamo korisniku, te radi pripreme i izvršenja ugovora. U onim slučajevima kada osobni podaci nisu nužno potrebni, obavijestit ćemo Vas o tome i zatražiti Vašu privolu za njihovo prikupljanje i obradu, kao i posljedicama po mogućnost pružanja naše usluge ukoliko se ne suglasite.

 
Osobni podaci  koje nam dajete  
Koristimo Vaše osobne podatke u svrhu kako slijedi:

Svrha obrade

Pravna osnova za obradu

Sklapanja ugovora o putovanju, putovanju u paket aranžmanu ili povezanom putnom aranžmanu, izletu, privatnom smještaju, osiguranju

Izvršavanje ugovora

Prodaja ulaznica, avio karata, autobusnih karata

Izvršavanje ugovora

Posredovanje u izdavanju viza

Izvršavanje ugovora

Odgovaranje na postavljene upite, prijedloge i prigovore  

Pravna obveza

Pružanje dodatnih informacija o usluzi i posebnim ponudama

Vaša privola

 
Osobne podatke koje o vama prikupljamo iz drugih izvora 
Vaše osobne podatke koje prikupljamo iz drugih izvora koristimo u svrhu kako slijedi:

Svrha obrade

Pravna osnova za obradu

Sklapanja ugovora o putovanju, putovanju u paket aranžmanu ili povezanom putnom aranžmanu, izletu, privatnom smještaju, osiguranju

Izvršavanje ugovora

Registracija korisnika

Izvršenje ugovora

 

Podatke korisnika možemo upotrebljavati kako bismo korisnika upoznali s našim uslugama i proizvodima samo uz prethodno dobivenu privolu korisnika.

Podatke korisnika čuvamo kako bismo zaštitili legitimne interese korisnika i naše interese.

Vaše podatke ćemo obrisati na Vaš zahtjev odnosno kada zaprimimo Vaš prigovor na obradu ili obavijest o povlačenju privole za obradu podataka.

U svrhu ispunjenja zakonskih obveza

Varaždintours d.o.o. je nadležnim državnim tijelima obvezan dostaviti ili omogućiti pristup određenim osobnim podacima korisnika sukladno važećim propisima.

Pravna osnova za obradu podataka u ove svrhe jest ispunjavanje zakonskih obveza Varaždintours d.o.o.

PROSLJEĐIVANJE PODATAKA TREĆIM STRANAMA

Varaždintours d.o.o. prosljeđuje podatke trećima u svrhu izvršenja ugovora ili priprema za sklapanje i izvršenje ugovora s korisnikom, pružanje informacije potrebnih za sklapanje ugovora
Podatke prosljeđujemo trećima ako je to potrebno za svrhu za koju je korisnik dao izričitu privolu.

Za obavljanje pojedinih poslova Varaždintours d.o.o. može angažirati poslovne partnere, tada podatke prosljeđujemo partneru kao izvršitelju obrade. Poslovni partneri rade isključivo po nalogu Varaždintours d.o.o. sukladno sklopljenom ugovoru s Varaždintours d.o.o.

ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

U svrhu zaštite osobnih podataka osigurali smo da se Vaši osobni podaci obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s važećim pravnim propisima i standardima prakse. Provodimo odgovarajuće tehničke, fizičke i organizacijske mjere za zaštitu podataka od sigurnosnih rizika kao što su neovlašteni, nezakoniti ili na drugi način neželjeni pristup podacima, njihovo uništavanje ili gubitak te osiguravamo takvu razinu sigurnosti koja odgovara rizicima obrade podataka.

KONTAKT

Korisnik može ostvariti svoja prava iz Opće uredbe o zaštiti podataka podnošenjem zahtjeva na adresu elektroničke pošte gdpr@varazdintours.hr

Korisnik može prijavu podnijeti Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

ZAVRŠNE ODREDBE

Ova obavijest je dostupna na internetskim stranicama i u poslovnici Varaždintours d.o.o. O svim izmjenama i dopunama obavijesti korisnici će biti pravovremeno obaviješteni, uključujući i putem objave na internetskim stranicama. Pravo na prenosivost osobnih podataka, brisanje podataka i ograničenje obrade osobnih podataka korisnik ima najkasnije od početka primjene Opće uredbe

                                                                                            Varaždintours putnička agencija d.o.o.

Postavke kolačića

Neki od navedenih servisa u nastavku također koriste kolačiće, stoga možete isključite one koje ne želite koristiti:

 

Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »