Opći uvjeti poslovanja

1. OPĆE ODREDBE

1.1 Ovdje objavljeni opći uvjeti sastavni su dio Ugovora o putovanju sklopljenog između putničke agencije Varaždintours (organizatora putovanja)  i putnika te su pravno obvezujući za obje strane. U slučaju da je u pojedinom paket - aranžmanu objavljena odredba različita od objavljenih uvjeta u točkama ovih općih uvjeta, primjenjuje se odredba/uvjet objavljen u paket - aranžmanu.

2. UGOVOR O PUTOVANJU

2.1. Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na paket aranžmane koje organizira putnička agencija Varaždintours. Na paket aranžmane kod kojih odgovorni organizator nije Varaždintours primjenjuju se opći uvjeti odgovornog organizatora te Varaždintours ne odgovara za provedbu istih.

2.2. Organizator putovanja je putnička agencija koja je u ugovoru o putovanju određena kao organizator putovanja i jamči za provedbu objavljenog programa prema sadržaju aranžmana

2.3. U slučaju rezervacije putem telefonskog poziva ili putem elektroničke pošte vrijede ovi Opći uvjeti objavljeni na internetskoj stranici Varaždintoursa odnosno na internetskoj stranici agencije organizatora putovanja. Smatrat će se da je putnik prihvatio odredbe Općih uvjeta poslovanja u trenutku kad je telefonski ili putem maila rezervirao aranžman.

3. PRIJAVA

3.1. Prijave za aranžmane koje Varaždintours ima u svojoj ponudi mogu se izvršiti direktno u poslovnici agencije te dostavom potrebnih podataka telefonski ili putem elektroničke pošte. Prilikom prijave Varaždintours i putnik sklopit će ugovor koji je ujedno i potvrda o rezervaciji, a sadržava podatke o putnikovu paket aranžmanu. Putnik je prilikom sklapanja ugovora dužan navesti sve podatke i priložiti dokumente koje zahtijeva program putovanja te uplatiti akontaciju. Putnik koji prilikom sklapanja ugovora ne stavi na raspolaganje točne podatke, odgovara za sve troškove odnosno posljedice prouzročene korištenjem netočnih podataka.

3.2. Ukoliko se putnik odluči za rezervaciju s opcijom od strane organizatora, vrijede uvjeti o sklapanju ugovora koji su navedeni na opcijskoj ispravi. Opcija ne vrijedi i nije obvezujuća u slučaju više sile ili stop bookinga.

4. PLAĆANJE

4.1. Prilikom sklapanja ugovora potrebno je uplatiti 30% od cijene aranžmana, a ostatak najkasnije 21 dan prije putovanja. Sredstva plaćanja: gotovina, kreditne i debitne kartice, virmanske uplate. Organizator i putnik mogu ugovorom dogovoriti i drugačije mogućnosti plaćanja.

4.2. Danom plaćanja smatra se dan kada putnik izvrši uplatu direktno u poslovnici Varaždintoursa odnosno kada je na transakcijskom računu Varaždintoursa zabilježena uplata putnika.

4.3. Ako putnik u predviđenom roku ne plati cijenu aranžmana ili jedan njezin dio, smatra se da je otkazao ugovor o putovanja i primjenju se odredbe o putnikovom otkazu putovanju

4.4. Putnik je prilikom polaska dužan voditelju putovanja dati na uvid ispravu o plaćenom aranžmanu (ugovor  o putovanju/voucher/potvrdu o uplati). Ukoliko na putovanje dođe više osoba nego što je naznačeno na putnikovim dokumentima, organizator putovanja odnosno voditelj putovanja imam pravo uskratiti putovanje nenajavljenim putnicima.  Ukoliko na putovanje dođu putnici drugačije starosne dobi nego što je naznačeno na putnikovim dokumentima, organizator putovanja odnosno voditelj putovanja ima pravo uskratiti putovanje putnicima ili prihvatiti sve putnike uz nadoplatu razlike u cijeni aranžmana na licu mjesta. Nadoplata će se izvršiti gotovinom ili drugim predviđenim sredstvima plaćanja (kreditna ili debitna kartica).

5. CIJENE

5.1. Cijene aranžmana objavljene su u eurima i vrijede od datuma objavljivanja programa

5.2. Putnik je, osim osnovne cijene aranžmana, dužan platiti i sve obvezne doplate koje se, ukoliko nisu uračunate u osnovnu cijenu aranžmana, u ugovoru o putovanju zbrajaju s osnovnom cijenom aranžmana, mogućim neobveznim doplatama u konačnu cijenu aranžmana i tako na temelju ugovora predstavljaju ukupnu novčanu obvezu putnika. Organizator putovanja nije odgovoran za povećanje taksi, pristojbi i drugih doplata te će o eventualnim promjenama u režimu naplate istih pravovremeno obavijestiti putnika.

5.3. U osnovnu cijenu aranžmana nisu uključene posebne usluge kao što su jednokrevetna soba, posebna prehrana, fakultativni izleti i slično. U slučaju da su pri pojedinačnom aranžmanu raspisane fakultativne usluge, putnik može izraziti želju za tim uslugama prilikom prijave i doplatiti ih povrh osnovne cijene aranžmana

5.4. Organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorne cijene ako je nakon sklapanja ugovora došlo do promjene u tečaju ugovorene valute, do povećanja troškova prijevoza, uključujući i troškove goriva ili do povećanja pristojbi za određene usluge (u zračnim i ostalima lukama i sl.) koje utječu na cijenu putovanja, a za koje organizator nije znao niti je mogao znati. Organizator može povećati cijenu putovanja/aranžmana najviše 8% od ugovorene cijene, a u slučaju da je povećanje veće od 8% putnik ima pravo raskinuti ugovor. Organizator može povećati cijenu aranžmana najkasnije 20 dana prije početka putovanja.

5.5. Ako je ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu utvrđena mogućnost povećanja cijene, putnik ima pravo na sniženje cijene koje odgovara bilo kojem sniženju troškova do kojeg dođe nakon sklapanja ugovora i prije početka paket-aranžmana. U slučaju sniženja cijene organizator ima pravo od iznosa povrata koji duguje putniku oduzeti stvarno nastale administrativne troškove te je dužan na zahtjev putnika dati mu dokaze za te administrativne troškove.

5.6. Organizator može tijekom prodaje pojedinog aranžmana umanjiti cijenu aranžmana kao ponude pod nazivom Last Minute, First minute i slično u svrhu poboljšanja prodaje tog aranžmana i bez utjecaja na već sklopljene ugovore o prodaji tog aranžmana. Mogući popusti i pogodnosti međusobno se uvijek isključuju i nikad se ne zbrajaju. Popust se obračunava isključivo na dio cijene bez obveznih ili dodatnih doplata kao što su ulaznice, boravišne pristojbe, zrakoplovne takse...

6. PRAVO PUTNIKA NA RASKID UGOVORA 

  6.1. Putnik ima pravo otkazati putovanje, usmeno ili pismeno. U slučaju da putnik otkaže ugovor  o putovanju, Varaždintours ima pravo na naknadu troškova nastalih otkazom ugovora. Visina povrata troškova otkaza aranžmana ovisi o vremenskom razdoblju prije dana početka usluge u kojem je putnik otkazao ugovor o putovanju. Ako putnik otkaže aranžman, Varaždintours od ukupne cijene aranžmana zadržava:

   

  INOZEMNA MATURALNA PUTOVANJA

  • do 40 dana prije polaska  20% cijene aranžmana, a najmanje 66,36 eur
  • 39 - 22 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
  • 21 - 15 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
  • 14 - 08 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
  • 7 - 00 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
  • nakon polaska 100% cijene aranžmana

   

  DOMAĆA MATURALNA PUTOVANJA / ŠKOLE U PRIRODI

  • do 40 dana prije polaska  20% cijene aranžmana, a najmanje 39,81 eur
  • 39 - 22 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
  • 21 - 15 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
  • 14 - 08 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
  • 7 - 00 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
  • nakon polaska 100% cijene aranžmana

   

  BOOKING PUTOVANJA

  • do 40 dana prije polaska  20% cijene aranžmana, a najmanje 26,54 eur
  • 39 - 22 dana prije polaska 40% cijene aranžmana
  • 21 - 15 dana prije polaska 60% cijene aranžmana
  • 14 - 08 dana prije polaska 80% cijene aranžmana
  • 7 - 00 dana prije polaska 100% cijene aranžmana
  • nakon polaska 100% cijene aranžmana

  Kad su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici, organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ovi otkazni rokovi se primjenjuju i na promjenu datuma polaska ili smještajnog objekta te u svim drugim slučajevima. Ukoliko putnik za vrijeme trajanja putovanja na vlastitu želju ili zbog neophodne potrebe otkaže putovanje, po povratku nema pravo na isplatu troškova. Kod otkazivanja svih aranžmana ne isplaćuje se trošak nabave vize ni putnih isprava.

  6.2. U slučaju da Varaždintours nije organizator putovanja, primjenjuju se Opći uvjeti odgovornog organizatora putovanja

  6.3. Prije početka putovanja putnik može prenijeti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu na osobu koja ispunjava sve uvjete koji se primjenjuju na taj ugovor ako je o tome na trajnom nosaču podataka i u razumnom roku prije početka paket-aranžmana obavijestio organizatora. Obavijest poslana organizatoru najkasnije sedam dana prije početka paket-aranžmana smatra se obaviješću u razumnom roku.

  Prenositelj i primatelj ugovora o putovanju u paket-aranžmanu solidarno su odgovorni za plaćanje iznosa cijene i za sve dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora. Organizator je dužan obavijestiti prenositelja o stvarnim troškovima prijenosa ugovora, koji ne smiju biti nerazumni i ne smiju prijeći stvarni trošak organizatora uzrokovan prijenosom ugovora o putovanju u paket-aranžmanu. Organizator je dužan prenositelju dati dokaze za dodatne naknade, pristojbe ili ostale troškove koji proizlaze iz prijenosa ugovora o putovanju u paket-aranžmanu

   

  7. PRAVO ORGANIZATORA NA RASKID UGOVORA O PUTOVANJU

  7.1. Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako je broj osoba koje su prijavljene za paket-aranžman manji od najmanjeg broja navedenog u ugovoru i ako organizator obavijesti putnika o raskidu ugovora unutar roka utvrđenog u ugovoru, ali ne kasnije od:

  • 20 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju više od šest dana
  • 7 dana prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju između dva i šest dana
  • 48 sati prije početka paket-aranžmana za putovanja koja traju manje od dva dana.
   • Organizator može raskinuti ugovor o putovanju u paket-aranžmanu prije početka paket-aranžmana i putniku u cijelosti vratiti sva plaćanja primljena za paket-aranžman, bez obveze naknade štete putniku, ako organizatora u izvršenju ugovora spriječe izvanredne okolnosti koje se nisu mogle izbjeći te ako putnika o raskidu ugovora obavijesti bez nepotrebnog odgađanja prije početka paket-aranžmana.
   • U slučaju raskida ugovora iz točke 7.1. i 7.2. ovog poglavlja organizator gubi pravo na ugovorenu cijenu paket-aranžmana i dužan je putniku vratiti sva plaćanja izvršena u korist putnika bez nepotrebnog odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od raskida ugovora o putovanju u paket-aranžmanu.
   • Varaždintours može otkazati putovanje ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili ukloniti (rat, štrajk, teroristički napad, elementarne nepogode...), a koje bi, da su nastupile u vrijeme sklapanja ugovora, za organizatora bile opravdani razlog da ne sklopi ugovor
   • Varaždintours može otkazati ugovor o putovanju i zahtijevati isplatu odštete od putnika koji se ne pridržava ugovora o putovanju, prije svega ako je putnik dao netočne podatke o putnicima i njihovoj starosti, odnosno ako je za vrijeme putovanja došlo do promjena o kojima putnik nije obavijestio organizatora
   • Organizator ne snosi nikakvu odgovornost ako se pojedine aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskih prilikama (nedostatak snijega, niska temperatura mora, oborine...) ne mogu realizirati u skladu s očekivanjima putnika

  8. PUTNIKOV PREKID ILI PROMJENA PUTOVANJA

  8.1. Putnik može prekinuti putovanje u tijeku samo na svoju želju i uz pismenu izjavu o prekidu putovanja. Po povratku s prekinutog putovanja, putnik nema pravo na povrat troškova bez obzira na osiguranje rizika od otkaza putovanja.

  8.2. U slučaju da organizator putovanja nakon započetog putovanja nije pružio pojedinu uslugu iz programa može uz suglasnost putnika istome pružiti neku drugu uslugu te obeštetiti putnika za razliku u cijeni između ugovorene i stvarno izvršene usluge. Ako su usluge iz ugovora o organiziranju putovanja nepotpuno ili neuredno izvršene, putnik ima pravo na razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da je stavio prigovor organizatoru putovanja u roku 8 (osam) dana od dana završetka putovanja.

   

  9. ODGOVORNOST ZA IZVRŠENJE PAKET ARANŽMANA

  9.1. Za izvršenje usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu odgovoran je organizator, bez obzira na to mora li te usluge izvršiti sam ili ih moraju izvršiti drugi pružatelji usluga putovanja.

  9.2. Putnik je dužan, bez nepotrebnog odgađanja i vodeći računa o okolnostima, obavijestiti organizatora o svakoj nesukladnosti koju utvrdi tijekom ispunjenja usluge putovanja obuhvaćene ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu.

  9.3. Ako bilo koja od usluga putovanja nije izvršena u skladu s ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu, na zahtjev putnika organizator je dužan ispraviti tu nesukladnost, osim ako to nije moguće ili ako bi otklanjanje nesukladnosti prouzročilo nerazmjerne troškove uzimajući u obzir razmjer nesukladnosti i vrijednost usluga putovanja na koje nesukladnost utječe.

  9.4. Ako organizator ne ispravi nesukladnost iz razloga navedenih u točci 9.3. ove odredbe putnik ima pravo na sniženje cijene i naknadu štete sukladno člancima 43. – 47. Zakona o pružanju usluga u turizmu.

  9.5. Ako organizator ne ispravi nesukladnost koju je dužan ispraviti u razumnom roku koji je odredio putnik, putnik to može učiniti sam te zahtijevati naknadu nužnih troškova. Putnik nije dužan odrediti organizatoru razuman rok za ispravljanje nesukladnosti ako je organizator odbio ispraviti nesukladnost ili ako je nesukladnost potrebno ispraviti odmah.

   

  10. SNIŽENJE CIJENE I NAKNADA ŠTETE

  10.1. Putnik ima pravo na primjereno sniženje cijene za svako razdoblje tijekom kojeg je postojala nesukladnost u vezi s ugovorenim putovanjem u paket-aranžmanu, osim ako organizator dokaže da se nesukladnost može pripisati putniku.

  10.2. Putnik ima pravo, neovisno o sniženju cijene ili raskidu ugovora, zahtijevati od organizatora primjerenu naknadu za svaku štetu koju pretrpi kao rezultat bilo koje nesukladnosti, a organizator je dužan putniku naknaditi tu štetu bez nepotrebnog odgađanja.

  10.3. Organizator se oslobađa odgovornosti za štetu ako dokaže da:

  •  se nesukladnost može pripisati putniku
  • se nesukladnost može pripisati trećoj osobi koja nije povezana s pružanjem usluga putovanja obuhvaćenih ugovorom o putovanju u paket-aranžmanu i da je nesukladnost nepredvidiva ili neizbježna ili
  • je do nesukladnosti došlo zbog izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle izbjeći.

  10.4. Ništetne su odredbe ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kojima se isključuje ili ograničuje odgovornost organizatora putovanja za štetu. Pravovaljana je odredba ugovora o putovanju u paket-aranžmanu kojom se unaprijed ograničava iznos naknade štete za štete koje nisu posljedica tjelesne ozljede ili za štete koje organizator nije prouzročio namjerno ili nepažnjom na iznos koji nije manji od trostruke ukupne cijene paket-aranžmana. Ako se međunarodnim konvencijama koje obvezuju Europsku uniju ili zakonskim propisima koji se temelje na njima ograničuje opseg naknade štete koju je dužan platiti pružatelj usluge putovanja koja je dio paket-aranžmana ili ograničuju uvjeti pod kojima je on dužan tu štetu nadoknaditi, u tom slučaju iste se pretpostavke, ograničenja i isključenja na odgovarajući način primjenjuju na organizatora i on se u odnosu na putnika može pozvati na to.

  10.5. Pravo putnika na naknadu štete ili sniženje cijene propisano ovim Zakonom i međunarodnim konvencijama ne utječe na prava putnika u skladu s:

  • Uredbom (EZ) br. 261/2004 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. veljače 2004. o utvrđivanju općih pravila odštete i pomoći putnicima u slučaju uskraćenog ukrcaja i otkazivanja ili dužeg kašnjenja leta u polasku te o stavljanju izvan snage Uredbe (EEZ) br. 295/91
  • Uredbom (EZ) br. 1371/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o pravima i obvezama putnika u željezničkom prometu
  • Uredbom (EZ) br. 392/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. travnja 2009. o odgovornosti prijevoznika u prijevozu putnika morem u slučaju nesreća
  • Uredbom (EU) br. 1177/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o pravima putnika kada putuju morem ili unutarnjim plovnim putovima i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004
  • Uredbom (EU) br. 181/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. veljače 2011. o pravima putnika u autobusnom prijevozu i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004.

  10.6. Putnik ima pravo podnijeti zahtjeve za sniženje cijene i/ili naknadu štete u skladu s ovim Zakonom i u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz stavka 10.5. ovoga članka.

  10.7. Naknada štete ili sniženje cijene na koje putnik ima pravo u skladu s ovim Zakonom i naknada štete ili sniženje cijene na koje ima pravo u skladu s međunarodnim konvencijama i uredbama iz stavka 10.5. ovoga članka oduzimaju se jedne od drugih kako bi se izbjegla prekomjerna odšteta i/ili prekomjerno sniženje cijene.

   10.8. Pravo putnika da zahtijeva sniženje cijene iz zastarijeva u roku od dvije godine. Zastara počinje teći prvoga dana poslije dana na koji bi paket-aranžman prema ugovoru trebao završiti.

  10.9. Poruke, zahtjeve ili pritužbe u vezi s ispunjenjem paket-aranžmana putnik može uputiti izravno prodavatelju kod kojeg je kupio paket-aranžman, a prodavatelj ih je dužan bez nepotrebnog odgađanja proslijediti organizatoru. U svrhu poštovanja rokova ili rokova zastare, primitak poruka, zahtjeva ili pritužbi od strane prodavatelja smatra se primitkom obavijesti od strane organizatora.

  10.10. Organizator je dužan bez nepotrebnog odgađanja putniku u poteškoćama pružiti primjerenu pomoć, a posebice:

  1.  pružanjem primjerenih informacija o zdravstvenim službama, lokalnim tijelima i konzularnoj pomoći i
  2. pomaganjem putniku pri uspostavljanju daljinske komunikacije i pri pronalaženju alternativnih putnih aranžmana.

  Ako je putnik poteškoću prouzročio namjerno ili nepažnjom, organizator može za pomoć naplatiti razumnu naknadu koja ne može biti viša od stvarnih troškova organizatora.

   

  11. POSTUPAK PODNOŠENJA PRIGOVORA/REKLAMACIJA:

  11.1. Putnik je dužan odmah na licu mjesta reklamirati neodgovarajuću uslugu kod predstavnika organizatora putovanja, a ako ovoga nema onda kod izvršitelja usluge. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom organizatora putovanja na otklanjanju uzroka prigovora.

  11.2. U slučaju da uzrok prigovora ne bude uklonjen, putnik s predstavnikom organizatora putovanja sastavlja zapisnik odnosno izjavu koju su dužne potpisati obje strane. Putnik je dužan u roku od 8 (osam) dana od završetka putovanja pisani zapisnik odnosno izjavu zajedno sa svim računima za eventualne dodatne troškove predati u prodajno mjesto gdje je sklopio ugovor za putovanje/aranžman. Organizator se obvezuje pismenim putem obavijestiti putnika o rješenju njegovog prigovora u roku od 15 (petnaest) dana od dana podnošenja prigovora u prodajno mjesto organizatora putovanja. Dok organizator putovanja ne odluči o prigovoru putnika, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, kao i arbitraže UHPA-e, a naročito davanja informacija u medije.

  11.3. Kad Varaždintours nije odgovorni organizator putovanja, proslijedit će reklamaciju odgovornom organizatoru putovanja i pismeno obavijestiti putnika o učinjenome.

  11.4. Organizator putovanja ne prihvaća prigovore i reklamacije za LAST MINUTE aranžmane kao ni za posebne ponude.

   

  12. PUTNO OSIGURANJE

  12.1. Prilikom sklapanja ugovora organizator putovanja dužan je svakom putniku ponuditi paket putnog osiguranja koji uključuje: osiguranje od otkaza putovanja, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu. Putnik može prilikom prijave i sklapanja Ugovora uplatiti samo pojedinačnu policu ili cjelokupni paket putnog osiguranja. Police osiguranja mogu se ugovoriti do trenutka polaska na putovanje osim police osiguranja od otkaza putovanja koja se ugovora isključivo prilikom sklapanja ugovora i uplate akontacije.

  12.2. Ako putnik sklopi osiguranje od otkaza putovanja u nekoj od osiguravajućih kuća, putnikova se prava na temelju osiguranja od otkaza putovanja potražuju u tom osiguravajućem društvu pri čemu se primjenjuju opći uvjeti poslovanja osiguravajućeg društva.

   

  13. PUTNE ISPRAVE, POŠTIVANJE PROPISA

  13.1. Putnici su obvezni posjedovati valjane osobne putne isprave. Nevaljane isprave, koje imaju za posljedicu odustajanje od putovanja, ne proizvode nikakve štetne posljedice za Varaždintours, a ukoliko bi zbog takvog propusta putnika Varaždintours pretrpio dodatnu štetu, putnik je dužan istu nadoknaditi.

  13.2. Ukoliko za vrijeme putovanja dođe do gubitka ili krađe putnih isprava, troškove izdavanja novih isprava snosi sam putnik. Predstavnik Varaždintoursa će pomoći putniku u slučaju gore navedene situacije, ali pritom vodeći računa o normalnom odvijanju programa.

  13.3. Ako je za neko putovanje potrebna viza, Varaždintours može posredovati u pribavljanju iste uz posebnu doplatu. Varaždintours nije odgovoran za odluke carinskih i policijskih i drugih državnih tijela kojima se putniku ne dozvoljava ulazak u pojedinu zemlju.

  13.4. Putnik je dužan pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i hotelskim objektima te surađivati s predstavnikom organizatora putovanja i davateljima usluga u dobroj namjeri. U slučaju nepoštivanja navedenih obveza putnik odgovara za načinjenu štetu, a Varaždintours otklanja svaku odgovornost za takvu štetu. U tom slučaju iznos štete putnik podmiruje kod vlasnika objekta (hotela, apartmana i sl.) na recepciji.

  13.5. Prilikom potpisivanja ugovora djelatnik Varaždintoursa će putnika upoznati s izvorima informacija o zemlji u koju putnik putuje uključujući i mišljenje Ministarstva vanjskih poslova RH. Preporučujemo svakom putniku da se i osobno informira na web stranici www.mvep.hr  i pogleda popis država visokog ili umjerenog rizika prema mišljenju MVEP-a RH.

   

  14. DEVIZNI I CARINSKI PROPISI

  14.1. Putnici su dužni pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih podzakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj.

   

  15. ZDRAVSTVENI PROPISI

  15.1. Putnik je dužan obavijestiti Varaždintours o svim činjenicama u pogledu svog zdravlja, navika i sl., a koje bi mogle ugroziti odvijanje putovanja (ako iz zdravstvenih i drugih razloga traži određenu vrstu hrane, boluje od kronične bolesti, alergija i sl.). U nekim programima navedena su posebna pravila za putovanje koja obuhvaćaju obavezno cijepljenje i nabavku odgovarajućih dokumenata. Putnik je dužan obaviti obavezno cijepljenje kao i posjedovati potvrde i dokumente o tome. Preporučujemo uplatu police za zdravstveno osiguranje.

   

  16. OSOBNI PODACI PUTNIKA

  16.1. Potpisom ugovora putnik dao/la je osobne podatke dragovoljno na raspolaganje organizatoru putovanja /agenciji posredniku, te dopušta da se isti koriste u cilju zaštite interesa putnika u svim poslovima koje je putnik ugovorio. To uključuje i prosljeđivanje ovih podataka trećim osobama u zemlji i inozemstvu. Trećim osobama smatraju se osobe koje su neophodne za realizaciju ovog putovanja/usluge. Ovi se podaci mogu koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje osobne podatke čuvati najduže tri godine u bazi podataka, sukladno odluci putničke agencije o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće ove podatke iznijeti, dati ili prodati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od rizika otkaza, od posljedica nesretnog slučaja i od rizika oštećenja i gubitka prtljage, kao i za potrebe dragovoljnog dodatnog zdravstvenog osiguranja putnika za vrijeme puta i boravka u inozemstvu. Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu.

  16.2. Varaždintours d.o.o. se obvezuje da će poštivati privatnost svih svojih korisnika. Osobni podaci putnika čuvat će se u bazi podataka, sukladno Zakonu o zaštiti osobnih podataka, odnosno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

   

  17. JAMČEVNO OSIGURANJE / OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI

  17.1. Varaždintours ima sklopljeno osiguranje jamčevine za turističke paket aranžmane kod Croatia osiguranja d.d., OIB 26187994862, Vatroslava Jagića 33, Zagreb, broj police 298090000121 te jamči da će sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu (NN 130/17 I 25/19) putniku nadoknaditi:

  • Cijenu putovanja ako zbog platne nemogućnosti ili stečaja izostanu usluge putovanja
  • Troškove koji su nastali zbog platne nemogućnosti ili stečaja za povratak putnika u mjesto polaska

  U navedenim slučajevima, putnici koji se zateknu na putovanju mogu stupiti u kontakt s Croatia osiguranje d.d.  na telefon broj 0800 1884, e-mail obradasteta.krediti@crosig.hr. Ovaj dokument omogućava putniku neposredno ostvarivanje prava na naknadu štete zbog nastalih troškova iz prethodno navedenih razloga.

  17.2. Varaždintours ima s osiguravateljem sklopljen ugovor o osiguranju od odgovornosti za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman. Organizator putovanja koje je povjerio trećim osobama izvršenje usluga prijevoza, smještaja ili drugih usluga vezanih za izvršenje putovanja, odgovara putniku za štetu koja je nastala zbog potpunog ili djelomičnog neizvršenja tih usluga, u skladu s propisima koji se na njih odnose. Putnik ima pravo neposredno od treće osobe odgovorne za štetu zahtijevati potpunu ili dopunsku naknadu štete te će mu organizator pružiti pomoć u ostvarivanju njegovih prava.

  Putnik je u ostvarivanju prava na naknadu štete dužan postupati sukladno uputama i postupku iz ovih općih pravila te Zakona. Središnja kontaktna točka: Ministarstvo turizma Republike Hrvatske,Prisavlje 14,10000 Zagreb, tel 00385 1 6169 111, e-mail: pisarnica@mint.hr

  18. ZAVRŠNE ODREDBE

  18.1. Sukladno posebnom zakonu o alternativnom rješavanju potrošačkih sporova dostupni mehanizmi za alternativno rješavanje potrošačkih sporova obuhvaćaju mogućnost pokretanja postupka alternativnog  rješavanja potrošačkih sporova pri ovlaštenom tijelu za rješavanje potrošačkih sporova kojima je organizator obuhvaćen. Ovlašteno tijelo za alternativno rješavanje potrošačkih sporova kojima je organizator obuhvaćen je Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, Rooseveltov trg 2, 1000 Zagreb, https://www.hgk.hr/centar-za-mirenje/o-mirenju  

  Na ugovor o putovanju primjenjivat će se materijalno pravo Republike Hrvatske.

  18.2. Ovo izdanje Općih uvjeta poslovanja isključuje sva ranija izdanja. Opći uvjeti objavljeni su na internetskoj stranici www.varazdintours.hr

   

   

  U Varaždinu, 01.03.2024.

  GLAVNI I ODGOVORNI ORGANIZATOR:

  VARAŽDINTOURS PUTNIČKA AGENCIJA d.o.o.

  Kapucinski trg 6, Varaždin, tel:042/320 400, fax:042/320 402

  ID kod: HR-AB-42-070075938 / OIB: 94861896505

   

  Kako bismo poboljšali vaše iskustvo prilikom korištenja web stranice, koristimo kolačiće (eng. cookies) i slične tehnologije. Ako nastavite s pregledom stranice, smatrat ćemo da ste suglasni s navedenom uporabom. Više informacija »